nanuanchun

Resilient Farm      & Homestreat

Na-nuan-chun   ; 
 [นา-นวน-จันทร์]

Naunauchun The Resilient Farm & Homestead การกลับมาสร้างพื้นที่ของตัวเอง และ ดูแลสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่

READ MORE OUR STORY

architect    x farm

△ design for sustainability

△ Food security

△ health & wellness

△ friendly environment

“Rice” wants to become something.

Isan Rice – Isan Life[style]

การปลูกข้าว มีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวิตของพวกเรา แบบไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะเรารับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก จึงต้องปลูกข้าวเพื่อดำรงชีวิต ก่อนที่เราจะถูกเรียกว่า “ชาวนา” ซึ่งเป็นอาชีพที่ถูกเรียกขานตามมาทีหลัง พวกเราทำนาปีละ 1 ครั้ง แต่ใช้เวลาทั้งปีในการเพาะปลูก วิถีชีวิตของเราจึงต้องปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลทำนา

keep in touch

Land Use

57%  — ปลูกข้าว, พืชหมุนเวียน

30%  — ถนน /พื้นที่เลี้ยงสัตว์

13%  — สระเก็บน้ำ

homegrown

“ปลูกบ้าน” ให้เติบโตไปพร้อมกับเรา ปรับเปลี่ยนความแห้งแล้ง สู่ผืนดินที่ชุ่มชื้นพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ที่มีความหลากหลาย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่อาศัยให้กลายเป็น “บ้านหลังใหญ่” ในธรรมชาติ

homegrown

“ปลูกบ้าน” ให้เติบโตไปพร้อมกับเรา ปรับเปลี่ยนความแห้งแล้ง สู่ผืนดินที่ชุ่มชื้นพร้อมสำหรับการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ที่มีความหลากหลาย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอยู่อาศัยให้กลายเป็น “บ้านหลังใหญ่” ในธรรมชาติ

+
สินค้าหมดแล้ว
129 ฿

ผลิตภัณฑ์จากนา

T-Shirt หมาน หมาน หมาน -สีดำ

499 ฿
+
สินค้าหมดแล้ว